Akademiskt Initiativ

Akademiskt initiativ har kommit i otakt!

Eftersom akademiskt initiativ bygger på föregående års examensarbeten så har vi nu kommit lite i otakt. Då konferensen flyttats till hösten så har vi fått för stor tidsskillnad till förra årets examensarbeten och vi har tyvärr inte fått in några initiativ alls till årets konferens. De initiativ som var aktuella för årets konferens var ju examensarbeten slutförda våren 2021 och de flesta studenter har nog lagt detta bakom sig till våren året efter!

Vi behöver till Expo 2022 pausa akademiskt initiativ men kommer att återkomma med det till Expo 2023 – och kanske med ytterligare intressant samverkan med akademin!


 

itSMF delar årligen ut ett pris för bästa ITSM-relaterade examensarbete eller uppsats. Ett syfte med tävlingen är att stimulera till fler kontakter och ökat utbyte mellan ITSM-organisationer och studenter. Ett annat syfte är att skapa ett större intresse för ITSM-området inom akademin (forskning och utbildning) vilket är en förutsättning för att näringslivet skall lyckas attrahera rätt kompetens i framtiden. ITSM fältet hanterar IT ur ett modernt tjänsteperspektiv och har ett stort fokus på processer som återfinns på strategisk, taktiskt och operativ organisatorisk nivå. Eftersom ITSM är ett omfattande område accepteras bidrag inom vitt skilda ämnen. Ämnen som kan studeras i ett bidrag (men är inte begränsade till) är:

 • IT management/governance
 • Verktyg, metoder och modeller för ITSM
 • Analys av befintliga ITSM ramverk (t.ex. ITIL)
 • Analys av befintliga ITSM standarder (t.ex. ISO/IEC 20 000)
 • Integration och hantering av resurser och förmågor
 • Värdeskapande inom ITSM
 • Mätvärden
 • IT-säkerhet
 • Tjänsteorientering
 • Analys av en eller flera av ITSMs processer
 • Processförbättring
 • Tjänsteinnovation
 • ITSM och Digitalisering

Med examensarbete eller uppsats avser itSMF ett mer omfattande arbete vilket vanligen utförts under 10-20 veckors tid. Arbetet utförs av högskolestudenter eller studenter på motsvarande nivå. itSMFs tävling riktar sig till studenter från alla lärosäten vilka undersökt ett ITSM-relaterat område. Vinner gör det arbete som bedöms ha tillfört störst värde för samhället. Vid bedömningen beaktas följande bedömningskriterier:

 • Nyhetsvärde: i vilken grad tillför arbetet ny kunskap och nya tankar?
 • Intresseväckande: i vilken grad väcker arbetet intresse bland praktiker och forskare?
 • Praktisk tillämpbarhet: i vilken grad har ITSM organisationer (praktiker) nytta av resultatet?
 • Helhetsperspektiv: i vilken grad har studenterna fångat kontexten och kritiskt granskat forskningsfrågan utifrån olika perspektiv?, är avgränsningarna ändamålsenliga och tydliga?, är metodval och teoretiska resonemang relevanta?, är analysen av data utifrån frågeställning och teoretisk ram rimliga?, och, hur är den stilistiska utformningen i arbetet?

Regler

 • Samtliga författare skall ha ansökt om ett studentmedlemskap hos itSMF. Studentmedlemskap hos itSMF är gratis och görs under rubriken student.
 • Arbetet skall vara färdigställt och godkänt, på kandidat-, magister- eller mastersnivå (skall vara bestyrkt genom t.ex. registerutdrag eller intyg från handledare).
 • Arbetet skall leva upp till de akademiska kraven för ett examensarbete/uppsats.
 • Det står itSMF fritt att avstå från att dela ut pris.
 • Juryns beslut kan ej överklagas.
 • Vinnande bidrag skall skicka minst en av författarna och ta emot priset vid itSMFs årliga Expo i Stockholm.
 • Arbetet skall vara skrivet på svenska eller engelska.

Nomineringsprocess

itSMFs nomineringsprocess avser examensarbeten som examinerats under läsåret 2020-2022. Bidragen nomineras löpande under året dock senast 15 februari 2023. Studenter nominerar själva sitt eget eller annans arbete genom att maila in:
1) arbetet till events@itsmf.se. Skriv också ”Bästa examensarbete” i mailets ämnesrubrik
2) en kortfattad motivering som beskriver på vilket sätt examensarbetet har tillfört värde till samhället generellt och ITSM-sektorn i synnerhet genom att utgå ifrån de fyra bedömningskriterierna.
3) kontaktuppgifter till författare (obs inkludera telefonnummer)

Jury

Juryn består av personer från itSMFs styrelse samt praktiker inom ITSM-området. En representant från akademin säkrar att examensarbetet/uppsatsen infriar de grundläggande akademiska kraven.

Pris

itSMF belönar det vinnande bidraget med 15 000 kronor. Utöver detta så kommer den/de bästa uppsatserna erhålla utmärkelser vilka är kopplade till medlemskap i itSMF, gratis inträde på itSMF expo nästföljande år, diplom och omnämnande på itSMFs hemsida.

Övrigt

Du som arbetar inom ITSM- sektorn och har en idé kring ett ITSM-relaterat område som du skulle vilja ha undersökt av studenter; kontakta gärna oss så hjälper vi till att formulera och utlysa uppdraget.

Kontaktperson

Leif Andersson, Högskolan i Borås
Tel: 0761-27 35 45
E-post: leif.andersson@hb.se